avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวชลธิชา พันธ์สว่าง
  • Name: MissChonticha Pansawang
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 099-6282369 / miss_a-o-m@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การท่องเที่ยว
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาตัวชี้วัดความพร้อมของชุมชนสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชลธิชา พันธ์สว่าง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืช ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การคาดการณ์แนวโน้มและความท้าทายของการจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ดัชนีชี้วัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปัญจรัศมิ์ สามนเสน ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
บริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ทุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาหมอน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ปัญจรัศมิ์ สามนเสน ชลธิชา พันธ์สว่าง วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี