avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวชลธิชา พันธ์สว่าง
  • Name: MissChonticha Pansawang
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 099-6282369 / miss_a-o-m@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การท่องเที่ยว
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาตัวชี้วัดความพร้อมของชุมชนสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชลธิชา พันธ์สว่าง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืช ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การคาดการณ์แนวโน้มและความท้าทายของการจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ดัชนีชี้วัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปัญจรัศมิ์ สามนเสน ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
บริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ชลธิชา พันธ์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ทุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาหมอน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ปัญจรัศมิ์ สามนเสน ชลธิชา พันธ์สว่าง วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 วารสารระดับชาติ
Guidelines for Management of KEW Nae Pan and Pha Mon Nature Trail, Doi Inthanon Nation Park, Chiang Mai Province, Northern Thailand ปัญจรัศมิ์ สามนเสน ชลธิชา พันธ์สว่าง The 2nd International Conference of Multidiscriplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals Deccember 28-29,2017 การประชุมระดับนานาชาติ
การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวและปัจจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดราชบุรี ชลธิชา พันธ์สว่าง วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.64) เมษายน 2564 วารสารระดับชาติ
การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดราชบุรี ชลธิชา พันธ์สว่าง วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.63) ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี