ชื่อบทความ
การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวและปัจจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ชลธิชา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
เมษายน 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download2.5-10 อ.ดร.ชลธิชา พันธ์สว่าง TCI 2.pdf