ชื่อบทความ
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืช ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อนักวิจัย
ชลธิชา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืช.pdf