ชื่อบทความ
ทุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาหมอน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย
ปัญจรัศมิ์ ชลธิชา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มกราคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadทุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาหมอน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่.pdf