ชื่อบทความ
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ชื่อนักวิจัย
ปัญจรัศมิ์ ชลธิชา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์.pdf