ชื่อบทความ
การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ชลธิชา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.63)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ธันวาคม 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download2.5-13 อ.ดร.ชลธิชา พันธ์สว่าง TCI 1.pdf