avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
  • Name: Dr. Chanchai Yomdit
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: พัฒนศึกษา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 087-1550110 / dryomdit_mcru@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

รัฐประศาสนศาสตร์, มวยไทยศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
กลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในการใช้มวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ชาญชัย ยมดิษฐ์ 572,700.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
แนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่น มวยสุวรรณภูมิ (มวยไทย มวยพม่า มวยเขมร และมวยลาว) สู่การเป็นหนึ่งจุดหมายหลายประสบการณ์ขยายฐานการท่องเที่ยวในภูมิภาค ชาญชัย ยมดิษฐ์ 971,200.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การจัดทำองค์ความรู้และปรับปรุงหลักสูตร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2561 ชาญชัย ยมดิษฐ์ 100,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2562 ชาญชัย ยมดิษฐ์ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
การจัดทำหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ 200,000.00 กกท. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2562 ชาญชัย ยมดิษฐ์ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2562
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาพความเป็นจริงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษากลยุทธ์การจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพสู่สากล : กรณีศึกวันทรงชัย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูมวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ผลการพัฒนาทัศนคติต่อมวยไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมศิลปะมวยไทยโคราชเพื่อสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการค่ายมวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมอนุรักษ์มวยไทยเพื่อเพิ่มทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรม ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการใช้บริการของ ค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อินธิรา เกื้อเสนาะ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงเกียรติ อิงคามระธร ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ทรงเกียรติ อิงคามระธร ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการใช้ศิลปะการต่อสู้มวยไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตก ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ผลของโปรแกรมการฝึกซ้อมมวยไทยสำหรับนักมวยไทยอาชีพ สำราญ สุขแสวง ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การวิจัยเชิงการประเมินโครงการมวยไทยในสถานศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี กรณีศึกษา โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ และโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ของผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการใช้บริการของค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ ค่ายมวย Master Today Gym เชิงนโยบาย 22 ก.พ. 2560
การปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ สำราญ สุขแสวง บารมี ชูชัย สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564
การจัดทำหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพระดับ เอ บี และซี (A License B License C License ) ชาญชัย ยมดิษฐ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ สำราญ สุขแสวง บารมี ชูชัย สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564