avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
  • Name: Dr. Chanchai Yomdit
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: พัฒนศึกษา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 087-1550110 / dryomdit_mcru@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

รัฐประศาสนศาสตร์, มวยไทยศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
กลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในการใช้มวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ชาญชัย ยมดิษฐ์ 572,700.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
แนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่น มวยสุวรรณภูมิ (มวยไทย มวยพม่า มวยเขมร และมวยลาว) สู่การเป็นหนึ่งจุดหมายหลายประสบการณ์ขยายฐานการท่องเที่ยวในภูมิภาค ชาญชัย ยมดิษฐ์ 971,200.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การจัดทำองค์ความรู้และปรับปรุงหลักสูตร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2561 ชาญชัย ยมดิษฐ์ 100,000.00 แหล่งทุนอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2562 ชาญชัย ยมดิษฐ์ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาพความเป็นจริงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษากลยุทธ์การจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพสู่สากล : กรณีศึกวันทรงชัย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูมวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ผลการพัฒนาทัศนคติต่อมวยไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมศิลปะมวยไทยโคราชเพื่อสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการค่ายมวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมอนุรักษ์มวยไทยเพื่อเพิ่มทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรม ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการใช้บริการของ ค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อินธิรา เกื้อเสนาะ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงเกียรติ อิงคามระธร ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ทรงเกียรติ อิงคามระธร ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการใช้ศิลปะการต่อสู้มวยไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตก ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ผลของโปรแกรมการฝึกซ้อมมวยไทยสำหรับนักมวยไทยอาชีพ สำราญ สุขแสวง ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การวิจัยเชิงการประเมินโครงการมวยไทยในสถานศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี กรณีศึกษา โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ และโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการใช้บริการของค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย ชาญชัย ยมดิษฐ์ ค่ายมวย Master Today Gym เชิงนโยบาย 22 ก.พ. 2560