• ชื่อ-สกุล: นายอุเทน จันละบุตร
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: (ปร.ด.) ชีววิทยา
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ความหลากชนิดของหอยทากบกบริเวณถ้ำเขาบินในจังหวัดราชบุรี อุเทน จันละบุตร 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
ความหลากชนิดของหอยทากบกบริเวณถ้ำเขาบินในจังหวัดราชบุรี อุเทน จันละบุตร 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี