avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวอุรารัตน์ วงศ์ศิลป์
  • Name: MissUrarat Vongsilpa
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองผู้อำนวยการ / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-9207818 / ratvong@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การจัดการความรู้ นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี