• ชื่อ-สกุล: นายจินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ไม่ระบุ
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: ไม่ระบุ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การบริหารจัดการพลังงานและของเสียสำหรับธุรกิจรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรี ทองแท่ง ทองลิ่ม จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การสร้างเครื่องตัดใบโพธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับวิสาหกิจชุมชน เชิดชัย ธุระแพง จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย ปกรณ์ แสนจิตต์ ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การสร้างเครื่องตัดใบโพธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับวิสาหกิจชุมชน เชิดชัย ธุระแพง จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การสร้างเครื่องย่อยใบไม้สำหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในไร่พสุธารา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทองแท่ง ทองลิ่ม จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย พลอยไพลิน น้อยบาท ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี