• ชื่อ-สกุล: อนุรักษ์ ธัญญเจริญ
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ไม่ระบุ
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
Stability of Euler-Lagrange-Type Cubic Functional Equations in Quasi-Banach Spaces อนุรักษ์ ธัญญเจริญ Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (2020) วารสารอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS มีค่า Impact factor 0.856 V.43 Issue 5, September 20 กันยายน 2563 วารสารระดับนานาชาติ
On new stability results for composite functional equations in quasi-B-normed spaces อนุรักษ์ ธัญญเจริญ Demonstration Mathematica Volume 54 lssue 1 วารสารอยู่ในฐาน SCOPUS Q3 มีค่า Impact factor 0.33 (2019) online : 20 เมษายน 2021 เมษายน 2564 วารสารระดับนานาชาติ
ผลรวมบางส่วนของสามเหลี่ยมปาสคาลทั่วไป อนุรักษ์ ธัญญเจริญ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
ผลเฉลยทั้งหมดของสมการไดโอแฟนไทน์ x y 2 10 + = 24 z เมื่อ x, y และ z เป็น จำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนเต็มลบ อนุรักษ์ ธัญญเจริญ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี