ชื่อบทความ
ผลเฉลยทั้งหมดของสมการไดโอแฟนไทน์ x y 2 10 + = 24 z เมื่อ x, y และ z เป็น จำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนเต็มลบ
ชื่อนักวิจัย
อนุรักษ์
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download9. ผลเฉลี่ยทั้งหมดของสมการไดไอแฟนไทน์ (ดร.อนุรักษ์).pdf