ชื่อบทความ
ผลรวมบางส่วนของสามเหลี่ยมปาสคาลทั่วไป
ชื่อนักวิจัย
อนุรักษ์
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: