ชื่อบทความ
On new stability results for composite functional equations in quasi-B-normed spaces
ชื่อนักวิจัย
อนุรักษ์
ชื่อเวที / วารสาร
Demonstration Mathematica Volume 54 lssue 1 วารสารอยู่ในฐาน SCOPUS Q3 มีค่า Impact factor 0.33 (2019) online : 20 เมษายน 2021
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
เมษายน 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: