ชื่อบทความ
Stability of Euler-Lagrange-Type Cubic Functional Equations in Quasi-Banach Spaces
ชื่อนักวิจัย
อนุรักษ์
ชื่อเวที / วารสาร
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (2020) วารสารอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS มีค่า Impact factor 0.856 V.43 Issue 5, September 20
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
กันยายน 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: