avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายประภาช วิวรรธมงคล
  • Name: MrPrapaht Wiwattamongkol
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: เทคโนโลยีการศึกษา / มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนในโรงเรียน สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประภาช วิวรรธมงคล 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การถอดบทเรียนกระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2535 - 2555 ประภาช วิวรรธมงคล 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
โครงการผลิตและพัฒนาครูโค้ชฐานสมรรถนะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การโค้ชและระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกรียงวุธ นีละคุปต์ เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง ประภาช วิวรรธมงคล 100,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
การพัฒนาบทเรียนเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความสามารถการออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประภาช วิวรรธมงคล 20,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
โครงการผลิตและพัฒนาครูโค้ชฐานสมรรถนะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การโค้ชและระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประภาช วิวรรธมงคล 25,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การถอดบทเรียนกระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2535-2555 ประภาช วิวรรธมงคล โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี เชิงนโยบาย 31 ก.ค. 2559