avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.นพดล อ่ำดี
  • Name: Dr.Noppadol Amdee
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: Ph.D. (Doctor of Philosophy)
  • สาขา/สถาบัน: วิศกรรมการจัดการ / มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะที่สังกัด: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 092-2644492 / amdee1973@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

- Applying Activity-Based Costing (ABC).
- Applying Engineering Economics.
- Applying Forecasting & Prediction.
- Productivity Management.
- Cost Reduction by Industrial
Engineering Techniques.
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ การผลิต และเศรษฐศาสตร์ของระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี 741,840.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ การผลิต และเศรษฐศาสตร์ของระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี 741,840.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 3 พ.ย. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 25 พ.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
Optimal Cost Driver by Activity Based Costing Method นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติ IE NETWORK CONFERENCE 2016 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดขอนแก่น 7 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
Activity Based Costing in Automotive Part Industry by Optimal Cost Drivers นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการ งานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 “IE NETWORK CONFERENCE 2014” ณ โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ 30 ธ.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
Optimal Cost Drivers in Activity Based Costing Based on Artificial Neural Network นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Malaysia 9 ธ.ค. 2557 การประชุมระดับนานาชาติ
สำรวจการใช้พลังงานสำหรับการแปรรูปสับปะรดในจังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การหาตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาของอุตสาหกรรมเซรามิกส์จังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาวัฏจักรชีวิตต้นทุนของอุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์สำหรับการวางแผนการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทยูเคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด นพดล อ่ำดี วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 วารสารระดับชาติ
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางงท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี นพดล อ่ำดี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาบนแท็บเล็ตโดยเน้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันตก นพดล อ่ำดี บุรินทร์ นรินทร์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ระหว่างวิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคและวิธีบอกซ์แอนด์เจนกินส์ นพดล อ่ำดี วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยวิธีการสร้างแบบจำลองและวิธีอาณานิคมมด นพดล อ่ำดี วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์ ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมความเร็วต่ำและแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในชนบทพื้นที่ทางการเกษตรภาคตะวันตกของประเทศไทย วีรพล นามบุญเรือง นพดล อ่ำดี สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองขนาก เชิงสาธารณะ 6 ส.ค. 2560
การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ การผลิต และเศรษฐศาสตร์ของระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางของท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี วีรพล นามบุญเรือง นพดล อ่ำดี โรงโอ่งเรืองศิลป์ 4 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 18 ส.ค. 2560
การประหยัดเชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจีในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้สับปะรดเป็นวัตถุดิบ นพดล อ่ำดี 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันจันทร์หวานละมุน 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจอก เชิงพาณิชย์ 30 ก.ย. 2563