ชื่อบทความ
การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ระหว่างวิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคและวิธีบอกซ์แอนด์เจนกินส์
ชื่อนักวิจัย
นพดล
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ระหว่างวิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคและวิธีบอกซ์แอนด์เจนกินส์.pdf