ชื่อบทความ
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางงท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
นพดล
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางงท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี.pdf