ชื่อบทความ
Activity Based Costing in Automotive Part Industry by Optimal Cost Drivers
ชื่อนักวิจัย
นพดล
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการ งานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 “IE NETWORK CONFERENCE 2014” ณ โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
30 ธ.ค. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: