ชื่อบทความ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์สำหรับการวางแผนการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทยูเคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ชื่อนักวิจัย
นพดล
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: