ชื่อบทความ
การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ
ชื่อนักวิจัย
นพดล
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
25 พ.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: