ชื่อบทความ
Optimal Cost Driver by Activity Based Costing Method
ชื่อนักวิจัย
นพดล
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ IE NETWORK CONFERENCE 2016 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดขอนแก่น
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
7 ก.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: