ชื่อบทความ
Optimal Cost Drivers in Activity Based Costing Based on Artificial Neural Network
ชื่อนักวิจัย
นพดล
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Malaysia
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
9 ธ.ค. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: