avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายนพดล ทุมเชื้อ
  • Name: Mr.Noppadol Thumchuea
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: การสอนคณิตศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 097-0730337 / e-mail tay_math@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนารูปแบบความรับผิดชอบของครูคณิตศาสตร์กรณีห้องเรียนกลับด้าน นพดล ทุมเชื้อ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทาง สะเต็มศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรี นพดล ทุมเชื้อ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาความต้องการและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันตก นพดล ทุมเชื้อ เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง เรืองอุไร ตัณฑ์เจริญรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์บนฐานข้อมูลออนไลน์เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ระดับชั้นประถมศึกษา นพดล ทุมเชื้อ อดิศักดิ์ โฮนอก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะของสถานศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับต่อการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ นพดล ทุมเชื้อ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนารูปแบบความรับผิดชอบของครูคณิตศาสตร์กรณีห้องเรียนกลับด้าน นพดล ทุมเชื้อ โรงเรียนเทศลาบ 3 (เทศบาลสงเคราะห์) เชิงสาธารณะ 30 เม.ย. 2561
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรี นพดล ทุมเชื้อ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชิงสาธารณะ 20 พ.ค. 2563
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรี นพดล ทุมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) เชิงสาธารณะ 20 พ.ค. 2563
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะของสถานศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับต่อการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ นพดล ทุมเชื้อ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เชิงนโยบาย 3 มิ.ย. 2564