ชื่อบทความ
การศึกษาความต้องการและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
นพดล เชาวฤทธิ์ เรืองอุไร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษาความต้องการและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันตก.pdf