avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสุนีย์ หนูสง
  • Name: MrsSunee Nusong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: นิเทศศาสตร์พัฒนาการ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-4967593 /

ความชำนาญในการวิจัย:

การสื่อสารมวลชน
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี