avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายอภินพ จิตใจงาม
  • Name: Mr. Apinop Jitjaingam
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: ชีววิทยา / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 0895547111 / new1199@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

สรีรวิทยาระบบสืบพันธ์ของสัตว์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ชีววิทยาเชิงประชากรของแมลงวันผลไม้และแมลงเบียนในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย อภินพ จิตใจงาม 350,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2556
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของแมลงวันผลไม้ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย อภินพ จิตใจงาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การส่งเสริมการท่องศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ อภินพ จิตใจงาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์โปรติเอสที่ผลิตได้จากพด.7 ครองศักดา ภัคธนกนก อภินพ จิตใจงาม รพีพรรณ กองตูม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การส่งเสริมการท่องศัพท์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ อภินพ จิตใจงาม โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เชิงนโยบาย 30 ส.ค. 2557