avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวระพีพร ชนะภักดิ์
  • Name: MissRapeeporn Chanapuk
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / อาจารย์พิเศษ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม).
  • สาขา/สถาบัน: วิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-2575511 / rapeech1990@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

แพทย์แผนไทย
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาเจลสารสกัดตำรับยาแก้เรื้อนมูลนก ระพีพร ชนะภักดิ์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาเจลสารสกัดตำรับยาแก้เรื้อนมูลนก ระพีพร ชนะภักดิ์ โรงพยาบาลราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ต.ค. 2562