avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายรวย ตั้งมุททาภัทรกุล
  • Name: Mr. Ruay Tungmutthapattharakun
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: มวยไทยศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 087-2242464 / ruaymuaythai@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

ผู้ตัดสินมวยไทยและมวยสากล
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยของเยาวชนในจังหวัดราชบุรี รวย ตั้งมุททาภัทรกุล 50,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การจัดทำองค์ความรู้และปรับปรุงหลักสูตร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2561 รวย ตั้งมุททาภัทรกุล 100,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ผลการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในจังหวัดราชบุรี รวย ตั้งมุททาภัทรกุล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี