avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายนาวิน คงรักษา
  • Name: Mr. Nawin Kongrugsa
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองคณบดี / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ / มหาวิทยาลัยรังสิต
  • คณะที่สังกัด: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-4805115 / nawin30@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

คอมพิวเตอร์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาระบบการปริทัศน์ความรู้ตามแนวคิดการเชื่อมโยงนิยมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนโมบาย เลิร์นนิง นาวิน คงรักษา 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาคู่มือนักท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีแบบ e-Book ผ่านระบบออนไลน์ นาวิน คงรักษา การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้ นาวิน คงรักษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ก.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การออกแบบแอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ Activity Map ของมหาวิทยาลัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นาวิน คงรักษา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการปริทัศน์ความรู้ตามแนวคิดการเชื่อมโยงนิยมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นาวิน คงรักษา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การสร้างสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม นาวิน คงรักษา ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) 1 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การสร้างสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม นาวิน คงรักษา ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาระบบการปริทัศน์ตามแนวคิดการเชื่อมโยงนิยมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 บนโมบายเลิร์นนิ่ง นาวิน คงรักษา โรงเรียนวัดบางกระ เชิงสาธารณะ 15 มิ.ย. 2561