ชื่อบทความ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้
ชื่อนักวิจัย
นาวิน
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ก.ค. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: