ชื่อบทความ
การสร้างสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม
ชื่อนักวิจัย
นาวิน
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: