avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวสมภัสสร บัวรอด
  • Name: Miss Somphatsorn Buarod
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: วิจัยและประเมินผลการศึกษา / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 084-0851611 / somphatsorn.mcru@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การวัดผลตามสภาพจริง การประเมินโครงการ
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยจากโจทย์ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อในการอบรมเลี้ยงดูเด็กใน 8 ชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรี สมภัสสร บัวรอด การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อการสอนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สมภัสสร บัวรอด การประชุมวิชาการระดับชาติ: สันตพลจินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1 26 พฤศจิกายน 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความต้องการช่วยเหลือในการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด เทวเดช ห้วยหงษ์ทอง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การประเมินกระแสหลักเพื่อการพัฒนาองค์กร สมภัสสร บัวรอด เทวเดช ห้วยหงษ์ทอง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์เป็นฐานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต สมภัสสร บัวรอด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 20 กรกฎาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การประเมินความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะในการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง เชิงนโยบาย 8 ก.พ. 2560
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์เป็นฐานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต สมภัสสร บัวรอด โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 29 พ.ย. 2561
การประเมินความต้องการการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษาของนักเรียนวิชาชีพครูตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชชีพครู หมาวิทยาราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ เชิงนโยบาย 1 มิ.ย. 2563
การประเมินความต้องการการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษาของนักเรียนวิชาชีพครูตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชชีพครู หมาวิทยาราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ เชิงนโยบาย 1 มิ.ย. 2563
การประเมินกระแสหลักเพื่อการพัฒนาองค์กร สมภัสสร บัวรอด โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ เชิงนโยบาย 3 มิ.ย. 2564