ชื่อบทความ
การพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อการสอนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อนักวิจัย
สมภัสสร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ: สันตพลจินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
26 พฤศจิกายน 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: