ชื่อบทความ
การประเมินกระแสหลักเพื่อการพัฒนาองค์กร
ชื่อนักวิจัย
สมภัสสร เทวเดช
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการประเมินกระแสหลักเพื่อการพัฒนาองค์กร.pdf