avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
  • Name: Dr.Krongsakda Phakthanakanok
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองคณบดี / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: Ph.D. (Biochemical Technology)
  • สาขา/สถาบัน: Biochemical Technology / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-7989019 / krongsakda@mcru.mail.go.th

ความชำนาญในการวิจัย:

ชีวเคมีของอาหาร โปรตีนวิเคราะห์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษาลักษณะโปรตีนและกรดอะมิโนของพืชบริโภคในชุมชนไทยกะเหรี่ยงสวนผึ้ง ครองศักดา ภัคธนกนก 180,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษาการใช้โปรติเอสช่วยในการสกัดอะฟลาทอกซินสำหรับการตรวจวัดด้วยอิไลซา ครองศักดา ภัคธนกนก 343,760.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสินค้าสับปะรดบ้านคาและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ครองศักดา ภัคธนกนก 328,500.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และกาญจนบุรี ครองศักดา ภัคธนกนก 150,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การประเมินค่ากิจกรรมโปรติเอสในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอนไซม์ จากสับปะรด ครองศักดา ภัคธนกนก การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 5 ก.ย. 2557 การประชุมระดับชาติ
คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้ไฟโตซีสเตติน ที่เป็นสารยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส ครองศักดา ภัคธนกนก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์โปรติเอสที่ผลิตได้จากพด.7 ครองศักดา ภัคธนกนก อภินพ จิตใจงาม รพีพรรณ กองตูม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ผลของการเติมเอนไซม์โปรติเอสในขั้นตอนการสกัดต่อประสิทธิภาพการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินด้วยวิธีอิไลซา ครองศักดา ภัคธนกนก รพีพรรณ กองตูม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้ง ที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2-5 ธันวาคม 2561 การประชุมระดับนานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี