ชื่อบทความ
การประเมินค่ากิจกรรมโปรติเอสในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอนไซม์ จากสับปะรด
ชื่อนักวิจัย
ครองศักดา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
5 ก.ย. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: