ชื่อบทความ
คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้ไฟโตซีสเตติน ที่เป็นสารยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส
ชื่อนักวิจัย
ครองศักดา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadคุณลักษณะและการประยุกต์ใช้ไฟโตซีสเตตินที่เป็นสารยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส.pdf