ชื่อบทความ
ผลของการเติมเอนไซม์โปรติเอสในขั้นตอนการสกัดต่อประสิทธิภาพการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินด้วยวิธีอิไลซา
ชื่อนักวิจัย
ครองศักดา รพีพรรณ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้ง ที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
2-5 ธันวาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadครองศักดา - วิทย์.pdf