avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวภุมรินทร์ ชวนชม
  • Name: MissPummarin Chuanchom
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 092-5085751 / Pummarin_26@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภุมรินทร์ ชวนชม 25,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจคุณภาพ 1 ต.ค. 2557
การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภุมรินทร์ ชวนชม 25,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภุมรินทร์ ชวนชม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภุมรินทร์ ชวนชม โรงเรียนวัดเจติยาราม เชิงนโยบาย 4 ธ.ค. 2560