avatar
  • ชื่อ-สกุล: นนางสาวจรรยา พรหมเฉลิม
  • Name: ?รหหChanya Phromchaloem
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกาบกล้วย สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวง จังหวัดราชบุรี จรรยา พรหมเฉลิม 58,400.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การพัฒนาคุณภาพเส้นใยจากใบสับปะรดสำหรับการประยุกต์ใช้งานสิ่งทอ จรรยา พรหมเฉลิม 250,000.00 สวทช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การหาปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดในผักเบี้ยใหญ่ (Purslane) ในเขตจังหวัดราชบุรี รพีพรรณ กองตูม สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ จรรยา พรหมเฉลิม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนากระดาษทดสอบอย่างง่ายสำหรับการทดสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟตในผัก จรรยา พรหมเฉลิม ตลาดเกษตรกรราชบุรี เครือข่ายอำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 30 ก.ค. 2563