ชื่อบทความ
การหาปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดในผักเบี้ยใหญ่ (Purslane) ในเขตจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รพีพรรณ สุทธิรักษ์ จรรยา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการหาปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดในผักเบี้ยใหญ่ (Purslane) ในเขตจังหวัดราชบุรี.pdf