avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางอรนุช จินดาสกุลยนต์
  • Name: Mrs.Oranuch Jindaskulyont
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: วศ.ม.เทคโนโลยีวัสดุ
    วท.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์
  • สาขา/สถาบัน: เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะที่สังกัด: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-9884246 / joranuch@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

เทคโนโลยีวัสดุ
เทคโนโลยีเซรามิกส์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การผลิตผงสีแดงนาโนเฮมาไทท์ด้วยวิธีเตรียมสารละลายที่อุณหภูมิและความดันสูง (Hydrothermal) สำหรับเคลือบเซรามิก ไร้ตะกั่ว อรนุช จินดาสกุลยนต์ 331,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ขี้เถ้าไม้สำหรับเคลือบเซรามิกส์ อรนุช จินดาสกุลยนต์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การผลิตผงสีแดงนาโนเฮมาไทต์ด้วยวิธีเตรียมสารละลายที่อุณหภูมิและความดันสูง (Hydrothermal ) สำหรับเคลือบเซรามิกส์ไร้ตะกั่ว อรนุช จินดาสกุลยนต์ บริษัท รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 จำกัด เชิงพาณิชย์ 4 ก.ค. 2562
การผลิตผงสีแดงนาโนเฮมาไทต์ด้วยวิธีเตรียมสารละลายที่อุณหภูมิและความดันสูง (Hydrothermal ) สำหรับเคลือบเซรามิกส์ไร้ตะกั่ว อรนุช จินดาสกุลยนต์ บริษัท รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 จำกัด เชิงพาณิชย์ 30 ก.ย. 2563
การศึกษาและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน บ้านหัวสระพัฒนา ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อรนุช จินดาสกุลยนต์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านหัวสระพัฒนา เชิงสาธารณะ 30 ก.ย. 2563