avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์
  • Name: Dr.Pimyapat Supunpong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: บริหารธุรกิจ (การตลาด) / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 098-4688845 / p.supunpong@outlook.com

ความชำนาญในการวิจัย:

สาขาการตลาด, การสื่อสารการตลาด
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ปัจจัยอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าปลีกผ่านระบบออนไลน์ พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ 25,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ : กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ 727,270.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
รูปแบบการตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่าย ผู้ประกอบการไทยภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ 543,300.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อ การรับรู้สิทธิประกันสังคม พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 22 ธ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยคุณค่าต่อการตัดสินใจ พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 27 พ.ย. 2558 การประชุมระดับชาติ
โมเดลธุรกิจจากตัวตนของผู้ประกอบการ พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยอิทธิพลด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการตระหนักรู้วิสัยทัศน์องค์กร พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมสังคมศาสตร์ วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 20 ม.ค. 2560 การประชุมระดับชาติ
คุณค่าของลูกค้าในยุคสังคมออนไลน์ พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ The 4th Business Management Research Conference ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 พฤศจิกายน 2559 การประชุมระดับชาติ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ : กรณีศึกษา เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 30 พฤศจิกายน 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก เชิงสาธารณะ 27 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เชิงพาณิชย์ 29 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิงสาธารณะ 29 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 29 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 31 ส.ค. 2561
รูปแบบการตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการไทยภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ , ระนอง , เพชรบุรี , และราชบุรี เชิงพาณิชย์ 30 ส.ค. 2562