ชื่อบทความ
ปัจจัยอิทธิพลด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการตระหนักรู้วิสัยทัศน์องค์กร
ชื่อนักวิจัย
พิมม์ญภัทร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมสังคมศาสตร์ วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
20 ม.ค. 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: