ชื่อบทความ
ปัจจัยคุณค่าต่อการตัดสินใจ
ชื่อนักวิจัย
พิมม์ญภัทร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
27 พ.ย. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: