ชื่อบทความ
การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อ การรับรู้สิทธิประกันสังคม
ชื่อนักวิจัย
พิมม์ญภัทร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
22 ธ.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: