ชื่อบทความ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ : กรณีศึกษา เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
พิมม์ญภัทร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
30 พฤศจิกายน 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadพิมม์ญภัทร - การสร้างมูลค่าเพิ่มฯ.pdf