ชื่อบทความ
คุณค่าของลูกค้าในยุคสังคมออนไลน์
ชื่อนักวิจัย
พิมม์ญภัทร
ชื่อเวที / วารสาร
The 4th Business Management Research Conference ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
18 พฤศจิกายน 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: